อัตราค่าลงทะเบียน

  • ผู้นำเสนอบทความ   ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท
  • ผู้เข้าร่วมฟัง ค่าลงทะเบียน   800 บาท
  • ชำระเงินค่าลงทะเบียน เลขที่บัญชี 565-519085-2

ชื่อบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ม.อ.
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  • ส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านทางระบบออนไลน์