การจัดการประชุมวิชาการด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567 มีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ดังนี้
1) เพื่อเป็นเวทีให้กับนักวิจัยในการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการบริหารธุรกิจและการจัดการในระดับประเทศ
2) เพื่อส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการบริหารธุรกิจและการจัดการ และการประยุกต์ใช้ผลการวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารธุรกิจ การจัดการองค์กร และช่วยพัฒนาสังคมโดยรวมให้ดียิ่งขึ้น
3) เพื่อเป็นช่องทางให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะช่วยส่งเสริมการสร้างความร่วมมือหรือเครือข่ายวิจัย วิชาการ หรือวิชาชีพในอนาคตได้อีกทางหนึ่งด้วย

ลักษณะกิจกรรม
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 เป็นการจัดประชุมฯ ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้นักวิจัยได้นำเสนอผลงานวิจัยด้านการบริหารจัดการในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) สาขาวิชาการบัญชี/การเงิน
2) สาขาวิชาการตลาด
3) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
4) สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
5) สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว/MICE
6) สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรธุรกิจ
7) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ
8) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

การรับพิจารณาบทความ
1. ทางงานประชุมวิชาการฯ เปิดรับพิจารณาบทความที่เป็นบทความวิจัยเท่านั้น ซึ่งเป็นบทความวิจัยที่ทำการวิเคราะห์ข้อมูล มีผลการวิจัย การสรุป อภิปรายผล
และข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้วเท่านั้น (ไม่รับบทความที่เป็นโครงร่างการวิจัย (Proposal) และบทความวิชาการ (Review Article))
2. ทางงานประชุมวิชาการฯ เปิดรับพิจารณาบทความเฉพาะที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเท่านั้น
โดยไม่ได้เปิดรับพิจารณาบทความที่สืบเนื่องมาจากการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

กรณีที่พบว่าบทความไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด หรือไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทางงานประชุมวิชาการฯ สามารถปฏิเสธการพิจารณานำเสนอบทความได้ทันที ไม่ว่าบทความนั้นจะอยู่ในกระบวนการใดก็ตาม และจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนดังกล่าว

 

        ผลงานที่ได้รับการตอบรับให้นำเสนอนั้น เจ้าของผลงานจะต้องเข้าร่วมการนำเสนอผลงานในวันจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการด้วย โดยผลงานที่ผ่านการนำเสนอในวันดังกล่าวจะได้รับการเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ หรือ Proceedings ซึ่งเผยแพร่ในรูปแบบของผลงานฉบับเต็ม (Full Paper)