สถานที่จัดงาน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12
ณ อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์