สถานที่จัดงาน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 13
ณ อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์