อัตราค่าลงทะเบียน

  • ผู้นำเสนอบทความ   ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท
  • ผู้เข้าร่วมฟัง ค่าลงทะเบียน   800 บาท
  • ชำระเงินค่าลงทะเบียน เลขที่บัญชี 565-300-203-7

  •                              ชื่อบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

                                        ประเภทบัญชี กระแสรายวัน

                                        ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  • ส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านทางระบบออนไลน์