ขยายเปิดรับบทความ
   วันที่ 15 มกราคม - 21 มีนาคม 64
   ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 64

แจ้งผลการพิจารณาบทความ
   ภายในวันที่ 20 เมษายน 64
ส่งบทความฉบับแก้ไข
   ภายในวันที่ 25 เมษายน 64
จัดงานประชุมวิชาการ
   วันที่ 22 พฤษภาคม 64