คลิกดาวน์โหลดรายละเอียด และพื้นหลังหน้าจอ ZOOM

 

 

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565
วันที่   14  พฤษภาคม 2565
ระบบออนไลน์ ZOOM
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


***************************
หลักการและเหตุผล
      คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ และบุคลากรวิชาชีพ (บัญชี) ที่มีคุณภาพโดยยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งภายใต้หลักสูตรที่ทันสมัยมุ่งสู่ความเป็นสากล ด้วยบุคลากรที่หลากหลายสาขาวิชาที่มีศักยภาพ พร้อมทรัพยากรที่เกื้อหนุน ส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือ การสร้างเครือข่ายองค์กรวิชาชีพ และการแก้ปัญหาของสังคมและชุมชนด้วยทำเลที่ตั้งในศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ โดยมีวิสัยทัศน์ คือ สถาบันการศึกษาชั้นนำระดับประเทศด้านการจัดการ พร้อมกับพันธกิจในการสร้างบัณฑิต นักบริหาร และผู้ประกอบการที่มีภาวะผู้นำ มีสมรรถนะดิจิทัล มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ ด้วยหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานสากล ตลอดจนสร้างงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการ และบริการวิชาการ ในการขับเคลื่อนชุมชนและสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
         ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจดังกล่าว คณะวิทยาการจัดการจึงได้ส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสร้างงานวิจัยที่สามารถนำไปพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการใหม่ ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารธุรกิจและการจัดการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับองค์กร ชุมชน และประเทศ การจัดการประชุมวิชาการด้านการบริหารธุรกิจและการจัดการจึงนับได้ว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใช้เป็นช่องทางในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ รวมทั้งยังเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายหรือความร่วมมือระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาที่มาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรภาคธุรกิจจากทั่วประเทศ ที่ผ่านมาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ (National Conference on Administration and Management: NCAM) มาแล้ว 13 ครั้ง สำหรับในปี พ.ศ. 2565 นี้ ถือเป็นการจัดประชุมฯ ครั้งที่ 14 ซึ่งในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 14 นี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ (Theme) Business Transformation to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) ทั้งนี้ เพื่อให้นักวิจัยด้านการบริหารจัดการได้ตระหนักถึงบริบททางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดขององค์กรในยุคที่สังคมและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผลกำไรเพียงอย่างเดียวไม่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จทางธุรกิจได้อีกต่อไป องค์กรต้องให้ความสำคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนและเกื้อกูลในระยะยาวที่เอื้อประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภค พนักงาน ซัพพลายเออร์ ผู้ถือหุ้น และสังคมโดยกว้าง

กำหนดการ
  - ขยายเปิดรับบทความ ตั้งแต่บัดนี้ - 11 เมษายน 2565    วันที่ 15 มกราคม - 15 มีนาคม 2565 
  - แจ้งผลการพิจารณาบทความ ภายในวันที่ 27 เมษายน 2565  วันที่ 8 เมษายน 2565
  - ส่งบทความฉบับแก้ไข ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565   วันที่  15 เมษายน 2565
  - จัดการประชุมวิชาการ วันที่ 14 พฤษภาคม 2565

วัตถุประสงค์
การจัดการประชุมวิชาการด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ดังนี้
1) เพื่อเป็นเวทีให้กับนักวิจัยในการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการบริหารธุรกิจและการจัดการในระดับประเทศ
2) เพื่อส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการบริหารธุรกิจและการจัดการ และการประยุกต์ใช้ผลการวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารธุรกิจ การจัดการองค์กร และช่วยพัฒนาสังคมโดยรวมให้ดียิ่งขึ้น
3) เพื่อเป็นช่องทางให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะช่วยส่งเสริมการสร้างความร่วมมือหรือเครือข่ายวิจัย วิชาการ หรือวิชาชีพในอนาคตได้อีกทางหนึ่งด้วย

 ลักษณะกิจกรรม
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 เป็นการจัดประชุมฯ ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้นักวิจัยได้นำเสนอผลงานวิจัยด้านการบริหารจัดการในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) สาขาวิชาการบัญชี/การเงิน
2) สาขาวิชาการตลาด
3) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
4) สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
5) สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว/MICE
6) สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรธุรกิจ
7) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ
8) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

 

การรับพิจารณาบทความ
1. ทางงานประชุมวิชาการฯ เปิดรับพิจารณาบทความที่เป็นบทความวิจัยเท่านั้น ซึ่งเป็นบทความวิจัยที่ทำการวิเคราะห์ข้อมูล มีผลการวิจัย การสรุป อภิปรายผล
และข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้วเท่านั้น (ไม่รับบทความที่เป็นโครงร่างการวิจัย (Proposal) และบทความวิชาการ (Review Article))
2. ทางงานประชุมวิชาการฯ เปิดรับพิจารณาบทความเฉพาะที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเท่านั้น
โดยไม่ได้เปิดรับพิจารณาบทความที่สืบเนื่องมาจากการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

กรณีที่พบว่าบทความไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด หรือไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทางงานประชุมวิชาการฯ สามารถปฏิเสธการพิจารณานำเสนอบทความได้ทันที ไม่ว่าบทความนั้นจะอยู่ในกระบวนการใดก็ตาม และจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนดังกล่าว

 

        ผลงานที่ได้รับการตอบรับให้นำเสนอนั้น เจ้าของผลงานจะต้องเข้าร่วมการนำเสนอผลงานในวันจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการด้วย โดยผลงานที่ผ่านการนำเสนอในวันดังกล่าวจะได้รับการเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ หรือ Proceedings ซึ่งเผยแพร่ในรูปแบบของผลงานฉบับเต็ม (Full Paper)